top of page

BES Juuni Ringkiri - BES June Newsletter

English version belowBostoni Eesti Seltsi 2024 Aastakoosoleku ülevaade

Selle aasta kevadel pidas Bostoni Eesti Selts 30. aprillil oma iga-aastase liikmete koosoleku. Juba viiendat aastat järjest pidasime aastakoosolekut Zoomi platvormi kaudu.  Kuna meie liikmeskond elab üle kogu New Engandi ja teiste riikide (ja maailma) nurkades, oleme suutnud tõhusalt korraldada oma tegevusi, hoida sidet ja pakkuda paindlikkust arvestades inimeste tiheda ajakavaga.  Loodame, et see on ka edaspidi suurepärane platvorm osalemiseks, organiseerimiseks ja võrgustike loomiseks.

 

Kaksteist kuni viisteist liiget kogunesid Zoomi koosolekule, et meie tavapäraseid asju arutada.  Aastaaruanded esitasid president (Paul Attemann), laekurid (Merit Saar-Beckles, Madli Mangum) ja Bostoni Eesti Kooli direktor (Triin Vallaste).  Uute reeglite, piiratud kasutuse ja suurenenud üüri tõttu otsib Bostoni Eesti Kool uut kodu.  Kui te teate kirikut, rahvamaja, kunstikeskust või kooli, mis võiks sobida meie uueks koduks Bostoni piirkonnas, võtke palun esimesel võimalusel ühendust Triin Vallastega, triin.vallaste@gmail.com.

 

Muud arutelud hõlmasid liikmemaksude tähtsust ja/või asjakohasust, liikmete osaluse suurendamist, meie veebilehe kasutamist teabe ja liikmete andmebaasi jagamiseks ning seda, kuidas BES saab toetada Ukrainat ja eelseisvaid BESi üritusi.  Dr. Anne-Reet Annunziata, Eesti aukonsul Massachusettsi ja Rhode Islandi osariigis, tervitas osalejaid ja andis ülevaate konsulaarküsimustest.

 

Aastateks 2024-2025 on meil kavas mitu põnevat sündmust: 22. septembril BESi mälestusüritus Eestist lahkumise 80. aastapäeva tähistamiseks, verivorstide talgud, iga-aastane jõulupidu ja Eesti iseseisvuspäeva tähistamine.  Meie iga-aastane suvepiknik toimub sel aastal 28. või 29. septembril Leicesteris, MA-s, kus loodame toetada kahekordset discgolfi maailmameistrit Kristin Tattarit, kes osaleb Disc Golf Pro Tour 2024 MVP Openil.

 

 

Kõige tähtsam oli arutada presidendi ja asepresidendi valimisi, mis toimuvad meie järgmisel aastakoosolekul 2025. aasta aprillis. Need kaks ametikohta jäävad ametiaja piirangute tõttu vabaks ja uusi juhatuse liikmeid on väga vaja.  2025. aasta on BESi jaoks oluline aasta, et leida uus juhtkond, kes liitub praeguse juhatusega ja toob meie liikmetele uusi ideid ja tegevusi. Me julgustame teid juba praegu selle peale mõtlema. Kui olete vähemalgi määral huvitatud või teate kedagi, kes võiks olla, võtke julgelt ühendust mõne praeguse juhatuse liikmega, kui soovite rohkem teada saada, kuidas me tegutseme, mida me teeme ja mida see kõik endaga kaasa toob.

 

Ja veelgi parem on see, et juhatus kohtub iga kuu esimesel teisipäeval Zoomi vahendusel ja need kohtumised on avatud kõigile, kes soovivad vestlusega liituda. Ootame kõiki, kes on huvitatud osalemisest või lihtsalt kuulamisest.  See on suurepärane võimalus näha tegevust kulisside taga ja kaasa rääkida.  

 

BESi aastakoosolek oli edukas ja me julgustame jätkuvalt inimesi osalema, nautima meie üritusi, pakkuma uusi ideid ja maksma oma iga-aastast liikmemaksu. Ilma iga aastase liikmemaksuta ei saa selts lihtsalt jätkata seda, mida ta teeb.  Liikmemaksud on väga soodsad ja on järgmised:

üksikliige (18a+) - $35

perepakett (2 täiskasvanud+lapsed alla 18a) - $50

pensionar (65a+) - on maksu kohustusest vabastatud

Makske krediitkaardiga või Pay Pal'iga meie kodulehel: https://www.bostoneesti.org/members

Või palun saatke tšekid meie kassapidajale:

Boston Estonian Society

c/o Merit Saar-Beckles

45 Meridian Street

Malden, MA   02148

Uued liikmed on alati teretulnud!

 

Viimasel igakuisel juhatuse koosolekul, mis toimus 4. juunil, valiti ametnikud:

 • Aadu Pirn, sekretär

 • Louise Jakobson, abisekretär

 • Merit Saar-Beckles, laekur

 • Madli Mangum, abilaekur

 • Nele Kaps, kultuurivolinik

 

Elagu Eesti ja jõudu meie seltsile!


Eesti Vabariigi Konsulaarmissioon Bostonis

Bostoni kogukonnal oli hea meel tervitada konsul Tarmo Punnikut aprillis (26.-28.) toimunud konsulaarmissioonil, mille käigus oli tal võimalik kohtuda umbes 40 isikuga ning käsitleda uusi dokumenditaotlusi, biomeetriakogu, e-residentsuse kaarte ja mõningaid üksikasjalikke esivanemate otsingutega seotud perekondlikke küsimusi. Aukonsul Anne-Reet Annunziata sai sel perioodil kohtuda ka isikutega, kellele ta sai dokumente kätte anda.

 

Juurdepääsu hõlbustamiseks neile, kes pidid temaga Bostoni piirkonnas kohtuma, määras konsul Punnik reedel, 26. aprillil ja laupäeval 27. aprillil Bostoni lõunapoolses eeslinnas West Roxburys (MA) tööajad ning seejärel kohtus teistega pühapäeval Eesti koolis, Chelmsfordis, MA. Tema tööajad reedel 1.00-16.00, laupäeval 11.00-16.00 ja pühapäeval 1.00-17.00 olid täielikult täidetud.

 

Chelmsfordi visiit oli planeeritud Eesti kooli päevale, et konsul Punnik saaks kohtuda nii kooli direktori Triin Vallaste kui ka õpetajate ja lastega, et oma kogemusi jagada. Aega sai veedetud ka seltskondlikult kohvilauas mida nautsime ões päikesepaistel.

 

Laupäeva õhtul kohtus konsul Bostoni Eesti Seltsi liikmetega, et nautida Brasiilia roogasid kohalikus restoranis. See oli mõnus õhtu, kus jagati lugusid ja arutleti Bostoni Eesti Seltsi ajaloo üle - üks vanimaid USA-s.

 

Dokumentide taotlejad ja saajad tulid nii Rhode Islandist, Connecticutist kui ka Massachusettsist. Üksmeel oli selles, et see konsulaarmissiooni lähenemisviis oli dokumentide ja sõrmejälgede kogumisel väga edukas. Konsul Punnik soovitas vastuseks küsimustele edasiste missioonide kohta Bostoni piirkonda, et ta võib vajadusel tagasi pöörduda.

 

Anne-Reet Annunziata 

Aukonsul, Massachusetts ja Rhode Island


BES Annual Summer Picnic

28. või 29. september Leicesteris, MA, täpsed üksikasjad tuleb järgida! Loodame toetada kahekordset discgolfi maailmameistrit Kristin Tattarit, kes võistleb Disc Golf Pro Tour 2024 MVP Openil! https://www.dgpt.com/event/2024-mvp-open/

 

80. a. Suurpõgenemise Tähistamine

22. september 2024. Mälestame ja austame neid 80 000 eestlast, kes 1944. aastal olid sunnitud oma kodudest lahkuma, et pääseda Vene vägede pealetungist. Täpsem info tulekul. 

Boston Estonian Society’s 2024 Annual Meeting Recap

The Boston Estonian Society held its annual membership meeting on April 30th. It was the fifth year in a row in which we held it virtually.  With our membership spread over New England and other corners of the country (and the world), we have been able to effectively conduct our business, stay connected and offer flexibility to people’s busy schedules.  We hope that this will continue to be a great platform for increased participation, organizing and networking.

 

Twelve to fifteen gathered on the Zoom platform to conduct our usual business.  Annual reports were presented by the President (Paul Attemann), the treasurers (Merit Saar-Beckles, Madli Mangum), and the Boston Estonian School Director (Triin Vallaste).  Due to new rules, limited use and increased rent, the Boston Estonian School is looking for a new home.  If you know of a church, community center, arts center or a school that may be appropriate for our new home in the Boston area, please contact Triin Vallaste at your earliest convenience, triin.vallaste@gmail.com.

 

Other discussions included the importance and/or relevance of membership dues, increasing member participation, utilizing our website for sharing information and database of members, and how BES can support Ukraine and upcoming BES events.  Dr. Anne-Reet Annunziata, Estonia Honorary Consul of Massachusetts & Rhode Island delivered a greeting and update regarding Consular matters to the participants. 

Looking ahead to 2024-2025 we have several exciting events planned: September 22 BES’ commemorations of the 80th anniversary of the Great Flight from Estonia, verivorstide talgud, annual Christmas banquet and Estonian Independence Day celebration.  Our annual summer picnic this year will take place on September 28 or 29th in Leicester, MA where we hope to support two-time world disc golf champion, Kristin Tattar, who will be competing in the Disc Golf Pro Tour 2024 MVP Open.

Most importantly, we discussed the election of President and Vice-President which will take place at our next annual meeting in April 2025. The two positions will be vacant due to term limitations and new board members are very much needed.  2025 will be an important year for BES to find a new leadership to join the current board and bring new ideas and activities to our members. We encourage you to begin  thinking about it now. If you are remotely interested or know someone who may be, please don’t hesitate to reach out to any one of the current board members if you would like to learn more about how we operate, what we do and what it all entails. 

 

Better yet, the Board of Directors meets the first Tuesday of each month via Zoom and is open for anyone to join the conversation. We welcome anyone that is interested in attending, participating, or just listening.  It’s a great way to see the operation behind the scenes and pitch in.  

 

The BES Annual Meeting was success, and we continue to encourage people to get involved, come enjoy our events, offer new ideas and keep up with your annual membership dues. Without these, the Society simply can’t continue to do what it does. Membership fees are very affordable, and are as follows:

 

individual (18+) $35

family (2 adults and children under 18)  - $50

complimentary for seniors over 65 years

Pay by credit card or Pay Pal on our website: https://www.bostoneesti.org/members

Or please send checks to our Treasurer:

Boston Estonian Society

c/o Merit Saar-Beckles

45 Meridian Street

Malden, MA   02148

New members are always welcomed!

At the following monthly board of directors meeting, which was held virtually on June 4th, officers were elected:

 • Aadu Pirn, secretary

 • Louise Jakobson, assistant secretary

 • Merit Saar-Beckles, treasurer

 • Madli Mangum, assistant treasurer

 • Nele Kaps, cultural liason  


Long live Estonia and strength to our society!


Estonian Consular Mission to Boston 

The Boston community was pleased to welcome Consul Tarmo Punnik for a Consular mission in April (26th-28th) during which he was able to meet with approximately 40 people, and addressed new document applications, biometric collection, E-residency cards and some detailed family issues related to ancestor searches. Honorary Consul Anne-Reet Annunziata was also able to meet during this period with people whose documents she had to distribute. 

 

To increase ease of access for those needing to meet with him in the Boston area Consul Punnik scheduled office hours in West Roxbury, MA, a southern suburb of Boston for Friday April 26th and Saturday April 27th and then met with others on Sunday at the Estonian School in Chelmsford, MA, a northern suburb. His office hours from 1:00 to 4:00 pm on Friday, 11:00 am to 4:00pm on Saturday and 1:00 to 5:00pm on Sunday were totally filled.  

 

The Chelmsford visit was planned to coincide with the Estonian School day so that Consul Punnik could meet with the school director Triin Vallaste as well as the teachers and children to share his experiences. There was also time for a social event with a buffet which was enjoyed outdoors in the sunshine.  

 

On Saturday evening the Consul met with members of the Boston Estonian Society to enjoy Brazilian fare at a local restaurant. It was a delightful evening of shared stories and discussion of the history of the Boston Estonian Society, one of the oldest in the US. 

 

Document applicants and recipients came from Rhode Island and Connecticut as well as Massachusetts. The consensus was that this Consular Mission approach was very successful for document dispersal and fingerprint collection.  Consul Punnik suggested in response to questions about further Missions to the Boston area that he was available to return as needed. This news was welcomed especially in the light of concern regarding the closure of the New York Consulate in July. 

 

Anne-Reet Annunziata 

Honorary Consul, Massachusetts and Rhode Island 


BES Annual Summer Picnic

September 28 or 29th in Leicester, MA, precise details to follow! We hope to support two-time world disc golf champion, Kristin Tattar, who will be competing in the Disc Golf Pro Tour 2024 MVP Open! https://www.dgpt.com/event/2024-mvp-open/


 

80th Anniversary of the Great Flight (suurpõgenemine)

September 22, 2024. We will remember and honor the 80,000 Estonians in 1944 who were forced to leave their homes to escape the advance of Russian forces. Details to follow.

 

 

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page